GOODS LIFT

ลิฟต์บรรทุกสินค้า "BOOST" มาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล ราคาประหยัด คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับลิฟต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุในการใช้งานสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้บริการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในสายงาน สเปเชี่ยลลิฟต์ ผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ลิฟต์ยกรถยนต์, ลิฟต์ในกระบวนกาผลิตสินค้า หรือ ลิฟต์ไร้เครื่องฉุด ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากลิฟต์มาตรฐานทั่วไป โดยให้ผลรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้น มีมาตรฐานทางด้านความสวยงามและปลอดภัยตามหลักสากล

REFERENCE

 

 • Project-1

  CPN SURAT

  FREIGHT ELEVATOR-

  --

  StatusWorking


 • .
  Project-2

  TCC(MAeploy)

  Goods liftGLFS-1000-2x4

  PASSENGER LIFTP10-3X3-CO80

  StatusWorking


 • .
  Project-3

  Grand Asset

  Goods liftGLFS-1000-4x4

  --

  StatusWorking


 • .
  Project-4

  PCG GROUP

  FREIGHT ELEVATORFE-2000-2x2

  --

  StatusWorking


 • .
  Project-5

  TPSM

  Goods liftGLFS-1000-4x4

  --

  StatusWorking