GOODS LIFT

ลิฟต์บรรทุกสินค้า "BOOST" มาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล ราคาประหยัด คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับลิฟต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุในการใช้งานสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้บริการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในสายงาน สเปเชี่ยลลิฟต์ ผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ลิฟต์ยกรถยนต์, ลิฟต์ในกระบวนกาผลิตสินค้า หรือ ลิฟต์ไร้เครื่องฉุด ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากลิฟต์มาตรฐานทั่วไป โดยให้ผลรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้น มีมาตรฐานทางด้านความสวยงามและปลอดภัยตามหลักสากล